Læs også:

Close
restaurant

NEWS: Danskerne mener selv, de spiser sundt – men realiteten er en anden

Nyheder  | 

Danskerne mener selv, de spiser sundt – men realiteten er en anden · Sæt turbo på PFAS-prøver i drikkevand for et hurtigt overblik · Politiet indførte skærpede strafzone omkring Brøndby Stadion · Swedish House Mafia kommer til Danmark · Mand idømt fem års fængsel for omfattende hvidvask · Dagens billede: Test på 4-dages arbejdsuge · Fredagsfjol: På tur 🐶

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskerne mener selv, de spiser sundt – men realiteten er en anden

Vi overvurderer os selv, når det kommer til sundheden af det, vi spiser. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Epinion for Arla, hvor 8 ud af 10 danskere svarer, at de spiser enten lige så sundt eller sundere i dag end for 3 år siden. Sundhedsstatistikker tegner en anden virkelighed.

40 procent af danskerne mener selv, de spiser lige så sundt i dag som for tre år siden, mens næsten hver anden dansker mener, de spiser sundere i dag sammenlignet med for tre år siden. Sådan lyder det i en ny befolkningsundersøgelse udarbejdet af Epinion på vegne af Arla.

Der er bare ét problem. Opfattelsen stemmer ikke overens med virkeligheden.

Data fra Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2021 viser nemlig, at 52,6 procent af den danske befolkning var moderat eller svært overvægtige (BMI≥25) i 2021, mens det tal var 51 procent ved den forrige måling i 2017 – og 46,7 procent i 2010.

Derudover viser data, at 17,7 procent af den voksne, danske befolkning har et usundt kostmønster i 2021, hvilket er en stigning på 4 procentpoint sammenlignet med 2010.

Sundhedsstatistikkerne peger altså på en negativ tendens i folkesundheden, selvom mange af os føler, vi spiser sundere end tidligere.

– Det er bekymrende, at mange af os går rundt og tror, at vi spiser sundt, selvom statistikker desværre peger en anden retning. En stor del af os har nogle usunde spisemønstre- og vaner, vi skal bryde med, siger Helle Müller Petersen, som er landedirektør i Arla Danmark.

9 ud af 10 danskere går op i at spise sundt … Næsten alle danskere – 91 procent – svarer i Arlas befolkningsundersøgelse, at de går op i at spise sundt. Derudover svarer 3 ud af 4, at det at spise sundt er lig med at spise grønt og varieret.

Det er et godt udgangspunkt for at forbedre vores madvaner, mener Helle Müller Petersen.

–  Det er rigtig godt at høre, at danskerne er så motiverede for at spise sundt. Og at de er på rette spor i forhold til netop at spise grønt og varieret. En af de væsentligste barrierer vi ser blandt danskerne er, at vi ofte spiser mange af de samme retter i hverdagen – særligt på grund af travlhed, siger hun og fortsætter:

–  Det kan være en god idé at starte ugen med at hente inspiration fra forskellige kogebøger, blogs og opskriftssider og så lave en udførlig madplan sammen med familien. Det er også en oplagt mulighed at teste nogle af sine favoritretter i en grønnere version. Så får man en grønnere kost – men beholder den samme gode smag.

Nøgletal fra undersøgelsen:

  1. 91 procent af danskerne går op i at spise sundt
  2. 46 procent af danskerne synes, de spiser meget sundere eller lidt sundere i dag sammenlignet med for 3 år siden. 40 procent synes, de spiser lige så sundt som for tre år siden, mens 8 procent svarer, de spiser lidt mindre sundt og 2 procent spiser meget mindre sundt.
  3. Henholdsvis 78 procent og 76 procent af danskerne synes, det at spise sundt er lig med at spise varieret og grønt.

Fakta om undersøgelsen:

Radius har på vegne af Arla gennemført en befolkningsundersøgelse af danskernes forhold til klima, sundhed og morgenmad. Analysen baserer sig på 1.028 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Epinion i perioden den 23. maj – 30. maj 2022. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Fuld repræsentativitet på de fire baggrundsvariable er sikret ved efterfølgende vægtning.

Data fra Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2021 kan ses her.

restaurant
Danskerne er slet ikke så sunde, som de tror … (Foto: Arla)

Læs også: Arlas kartonner skal sorteres i de danske hjem

Sæt turbo på PFAS-prøver i drikkevand for et hurtigt overblik

DANVAs medlemmer, vandselskaberne, har allerede udtaget eller planlagt deres prøvetagning af drikkevand for PFAS. Snart er der derfor et overblik for de store vandforsyninger. De mindre vandværker har på grund af reglerne først et samlet resultat om et par år.

Efter myndighederne sidste år indførte en meget lav grænseværdi – 2 nanogram pr liter -for PFAS-stoffer i drikkevandet, efterspørges der fra flere sider nu et overblik over problemets omfang. Men det kan tage flere år at få det, medmindre man sætter turbo på prøvetagningen for de mindre vandværker. På grund af reglerne skal de store vandforsyninger tage PFAS-prøverne inden for et år, mens de mindre kan vente op til tre år.

– Hvis man politisk ønsker et hurtigt overblik over udbredelsen af PFAS, skal det være et led i en samlet national plan, et PFAS fast track, om man vil. Det betyder, at analysekravet skal gælde for alle, og ikke som nu differentieres ud fra oppumpet vandmængde. Forbrugernes tryghed skal ikke afhænge af, hvor stor en vandforsyning er. Alle bør derfor have krav om prøvetagning med en bindende tidsfrist. Dette skal i øvrigt også omfatte enkeltvandsforsyninger, ikke almene vandværker og vandboringer, der anvendes til fødevareproduktion herunder kvægavl, samt afgrøder til foder og fødevarer, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, at de mange flourstoffer, der er giftige, mobile og unedbrydelige, hverken på kort eller på lang sigt må komme i drikkevandet og ud af vandhanen. For at sikre samfundet mod yderligere spredning af flourstoffer i miljøet og vandkredsløbet, så foreslår DANVA at supplere og forstærke de indsatser, der allerede er igangsat af myndighederne.

– PFAS-stofferne skal forbydes helt. Og så bør der indføres tydelig mærkning på varer, om de indeholder stofferne, også selvom det er under 0,1 procent, som i dag er deklarationsgrænsen. Forbrugerne skal kunne sikre sig mod stofferne. Jo mere viden, vi får om flourstoffer, jo tydeligere bliver det, at der skal stilles skrappere krav for at beskytte mennesker og miljø, udtaler Carl-Emil Larsen.

– Vi bør sikre, at vand til drikkevand beskyttes mod PFAS og andre miljøfarlige stoffer. Vi skal holde skidt for sig og drikkevand for sig. Derfor skal vi have sikret områder med drikkevandsindvinding mod menneskelig aktivitet og produktion, forklarer Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

– Hvis vi gør en fælles indsats nu, så har vi som samfund en mulighed for at sikre os mod yderligere spredning af PFAS-stoffer i miljøet og vandkredsløbet.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i foråret en undersøgelse, der viser, at jo tættere, man kommer på jordoverfladen, jo flere fund er der. Det samme gør undersøgelser, som er foretaget af Danske Regioner.

DANVA forslår også, at hvis et vandværk kommer i forsyningsproblemer på grund af PFAS, så skal en national drikkevandsfond understøtte betalingen af udgifter til de løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden.

– Det er et nationalt anliggende at betale for at løse problemerne med PFAS. Sammenholdes truslen fra de mange kilder til forurening med de mange brancher, der har brugt stofferne, så står det klart, at der er en pulje af PFAS-stoffer i omløb i naturen, som vi skal håndtere nu. Det skal ske, inden de påvirker forsyningen af rent drikkevand eller spredes til omgivelserne ad forskellige veje herunder via spildevand og spildevandsslam. Det kræver en samlet national indsats, siger Carl-Emil Larsen.

DANVA foreslår følgende:

  • Fuldt forbud mod brug af PFAS-stoffer.
  • Deklarationspligt og mærkningsordning – DANVA foreslår en fuld deklarationspligt for PFAS-holdige produkter, eventuelt suppleret med en forbrugerrettet mærkningsordning, så det bliver nemmere at fravælge disse produkter. I henhold til gældende regler skal indholdsstoffer ikke deklareres, hvis de indeholder små mængder (0,1%). En nedre grænse giver ikke mening, da stofferne ophobes i omgivelserne.
  • Beskyttelse af drikkevandsboringer herunder sikring af drikkevand i områder omkring større byer og på øer.
  • Håndtering af punktkilder, som kan true drikkevandsforsyningen – alle PFAS-punktkilder som ligger i eller kan true vandindvindingsoplande til almene vandværker bør prioriteres samlet, så det er hele den potentielle kildestyrke i et opland, der danner grundlag for en vurdering af trusselsbilledet for almene vandforsyninger.
  • Forbud om udbringning af spildevandsslam i områder med særlige drikkevandsinteresser. Vi ved, at spildevand og slam udgør en spredningsvej for PFAS-stofferne, men man har endnu ikke overblik over konsekvenser ved udbringning af spildevandsslam på marker.
  • Oprydning og afværgeforanstaltninger, finansieret ved forureneren betaler.
  • Kravværdier for tilslutningstilladelser til renseanlæg – værdier skal afspejle det faktum, at stofferne er uønskede i miljøet og ophobes. Grænseværdierne for tilslutning skal være bindende. Den rensning, der kan være nødvendig, skal foregå så tæt på kilden som muligt.
drikkevand grundvandet
Danva mener, at der skal sættes turbo på PFAS-prøver i drikkevand for et hurtigt overblik … (Foto: PR)

Læs også: Viden om spor af sprøjtemidler i grundvandet er bedre end det modsatte

Politiet indførte skærpede strafzone omkring Brøndby Stadion

For at hindre vold, hærværk og uroligheder ved fodboldkamp i går torsdag indførte Københavns Vestegns Politi en skærpet strafzone i området omkring Brøndby Stadion. Straf-zonen var  gældender fra torsdag den 4. august klokken 10 til i dag fredag den 5. august 2022 klokken 4.

Den midlertidige skærpede strafzone var for at forebygge utryghedsskabende kriminelle handlinger før, under og efter UEFA Europa Conference League fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC Basel på Brøndby Stadion i går aftes.

En skærpet strafzone medfører, at visse former for kriminalitet – for eksempel vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden – begået i zonen kan straffes med op til dobbelt straf.

–  Vi arbejder hårdt for, at fodboldkampe bliver en hyggelig sportsbegivenhed. Desværre er vores erfaring, at nogle kampe forvandler et område, som er fredeligt til daglig, til en konfliktzone, fordi visse fangrupperinger aktivt søger konfrontationer, vold og uroligheder, og til kampen på torsdag kommer der efter vores vurdering risikofans fra ude- og hjemmehold med dertil hørende risiko for vold og ballade, forklarer politiinspektør Mogens Lauridsen, Københavns Vestegns Politi.

Ved den seneste UEFA Europa Conference League fodboldkamp på Brøndby Stadion torsdag den 28. juli kom det til voldsomme uroligheder inde på stadion under selve kampen og uden for bagefter. Politiet måtte flere gange skride ind med magt, to betjente måtte på skadestuen, og langt flere blev udsat for vold og kasteskyts.

Politiloven giver politiet mulighed for at udpege et afgrænset område som skærpet strafzone, hvis et ekstraordinært kriminalitetsbillede i væsentlig grad skaber utryghed for de borgere, der bor og færdes i området, og zonen kan være med til at genskabe trygheden.

Det er første gang, politiet har haft indført en skærpet strafzone i forbindelse med en fodboldkamp:

–  Vi vurderede, at en skærpet strafzone ville være med til at skabe tryghed for beboere i området, fredelige familier og tilskuere, som skulle til den fodboldkamp, og hindre uroligheder, vold og ballade, slutter politiinspektør Mogens Lauridsen.

I zonen kan vold mod tilskuere, frivillige stewards på stadion og politiet med videre straffes med op til det dobbelte. Ifølge Politilovens § 6a kan politiet i en nærmere bestemt tidsperiode udpege et afgrænset geografisk område, hvor straffen for en række straffelovsovertrædelser ifølge straffelovens § 81c kan forhøjes til dobbelte.

Det drejer sig blandt andet om vold og legemsangreb, trusler, hærværk, brandstiftelse samt vold og trusler mod tjenestemand, deltagelse i slagsmål eller anden grov forstyrrelse af ro og orden.

brøndby stadion
Politiet indførte skærpede strafzone omkring Brøndby Stadion … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Vi taler med Nadia Nadim

Swedish House Mafia kommer til Danmark

Swedish House Mafia påbegyndte deres Paradise Again Tour i sidste weekend med et udsolgt show i Miami. Touren bringer dem til Royal Arena den 9. november!

I lørdags satte den globale supergruppe Swedish House Mafia deres Paradise Again 2022-turné i gang med et massivt udsolgt show i Miami, Florida på FTX Arena. Den elektroniske musikgruppe – bestående af Steve Angello, Axwell og Sebastian Ingrosso – spillede kæmpe hits som som ‘Moth to a Flame’, ‘Don’t You Worry Child’ og ‘Miami 2 Ibiza’ samt ‘ Heaven Takes You Home’ (som for nylig fik topplacering hos Dance Radio) og mere fra deres seneste album, Paradise Again, som udkom den 15. april 2022.

Showet var en passende afslutning på en betydningsfuld uge for bandet, som også lige har offentliggjort deres samarbejde med den britiske producer Fred Again. ‘Turn On The Light Again.’

swedish house mafia

Swedish House Mafia kommer til Danmark i november … (Foto: Alden Bonecutter)Læs også:

Aiayu åbner ny butik på Frederiksberg

I det charmerende kryds hvor Gammel Kongevej & Værnedamsvej mødes åbner Aiayu d. 4 august 2022 deres anden signaturbutik. Adressen hedder Gammel Kongevej 80, og har en særklasse hjørneplacering i det stemningsfyldte og karakteristiske Frederiksberg. Kvarteret er fyldt med historie og sjæl, samt autentiske design- og livstilsbutikker, der alle bidrager til en helt unik stemning sammen med alle de alsidige cafeer og restauranter i området. Der er næsten et parisisk præg over gaden, som danner en perfekt ramme omkring det Aiayu står for.

Gammel Kongevej lever op til sit navn som en af de ældste gader på Frederiksberg. I gamle dage var det den direkte forbindelse mellem Vesterport og den sagnsomspundne landsby Solbjerg. I 1662 var den kendt som en vej ud af byen forbeholdt medlemmerne af det kongelige hus – deraf navnet.

Læs også: I fremtiden skal shopping være en oplevelse

Mand idømt fem års fængsel for omfattende hvidvask

Under et retsmøde i Københavns Byret har en 45-årig mand erkendt sin rolle som bagmand i en sag om hvidvask af cirka 130 millioner kroner.

Den 45-årige er blevet idømt fem års fængsel samt en tillægsbøde på 128 millioner kroner for blandt andet at have faciliteret overførsler fra danske virksomheder til bankkonti i udlandet.

Beløb svarende til overførslerne blev herefter udbetalt kontant til den nu dømtes medhjælpere i Danmark og, med fradrag af omkostninger til blandt andre den 45-årige, betalt tilbage til de kunder, som oprindelig havde indsat pengene på de pågældende virksomheders bankkonti.

Ifølge den dømtes forklaring havde kunderne indbetalt pengene til virksomhederne på baggrund af fiktive fakturaer, og aktiviteterne havde til formål at skaffe dem kontanter, blandt andet til udbetaling af løn til personale for sort arbejde.

Overførslen af penge stod på i perioden fra dne 1. januar 2021 til den 7. december 2021.  Dommen er den foreløbige kulmination på en omfattende efterforskning, som gjorde, at Københavns Politi med assistance fra Skattestyrelsen og andre myndigheder den 8. august 2021 kunne gennemføre en større anholdelsesaktion på Sjælland.

Den dømte har siden siddet varetægtsfængslet. Det samme har en 21-årig mand, hvis sag forventes afgjort i slutningen af august.

fængsel
Mand idømt fem års fængsel for omfattende hvidvask. (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand i fængsel for mange millioner hvidvask

Dagens billede: Test på 4-dags arbejdsuge

Fredagsfjol: På tur 🐶

· Mere fra samme kategori ·