Læs også:

Close
dom grundlovsforhør retten

NEWS: Dom i stor narkosag

Nyheder  | 

Dom i stor narkosag · Fremgang for ATP  og flere penge til pensionisterne · Nu kan et stærkt klimavåben komme i brug · Danskere får beslaglagt lønnen efter nye gældsregler · Standset uden kørekort med bilen fuld af stjålet metal · Dagens video: Prins Harry udtaler sig

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Dom i stor narkosag

Der er faldet dom i en sag om en lang række forhold om besiddelse af og handel med både våben og narkotika i Odense. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i fredags fået to mænd idømt langvarige fængselsstraffe for en række tilfælde af besiddelse af større mængder narkotika og skydevåben.

Det er sket ved retten i Odense, hvor de to gerningsmænd på 21 og 27 år blev straffet med fængsel i henholdsvis 14 og 13 år.

Retten fandt det bevist, at de dømte i en periode fra maj 2020 til marts 2021 i forening var i besiddelse af tre skydevåben, herunder en AK47 automatriffel, og sammenlagt mere end 20 kg kokain, samt 8,4 kg hash. De store mængder euforiserende stoffer blev i alle tilfælde videresolgt.

De ulovlige forhold fandt sted på flere adresser i Odense og omegn. AK47-automatriflen var eksempelvis overdraget ved en kirke nær Odense.

Retten fandt det også bevist, at den 27-årige derudover var i besiddelse af tre pistoler og en revolver, ligesom den 21-årige under sin anholdelse i januar 2023 blev fundet i besiddelse af 535 g amfetamin.

De sammenlagt 19 kriminelle forhold i sagen er blevet kortlagt under efterforskningen på baggrund af indsigt i de nu dømtes krypterede kommunikation med hinanden samt med deres to leverandører af narkotika og våben, der begge blev idømt 15 års fængsel sidste år.

Senioranklager ved NSK, Jeanni Andreeva, udtaler:

– De dømte har tilsammen gjort sig skyldige i en række alvorlige forbrydelser som besiddelse af og handel med både våben og narkotika, og det er derfor også med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at retten har udmålt en lang fængselsdom, der understreger netop sagens alvor.

Retten konfiskerede som en del af dommen over 613.500 kroner fra den 27-årige samt 463.000 kroner fra den 21-årige.

Anklager ved NSK, Pia Udbye, afslutter:

– De dømte har foruden de lange fængselsstraffe fået konfiskeret anseelige beløb som en del af dommen, hvilket jeg er godt tilfreds med.

Den 27-årige modtog dommen, mens den 21-årige udbad sig betænkningstid.

dom grundlovsforhør retten
Dom i stor narkosag … (Foto. Pexels)

Læs også: Dom giver 122 års fængsel i kokainsag

Fremgang for ATP  og flere penge til pensionisterne

Trods en udfordrende start på 2023 sluttede ATP året i plus med et samlet afkast på knap 6 milliarder kroner i investeringsporteføljen. Takket være en stærk bonusevne over hele året kunne ATP igen forhøje den livslange pension – denne gang for de godt 1 million pensionister i ATP’s medlemskreds.

ATP’s opgave er at sikre, at vi til enhver tid kan udbetale de livslange og garanterede pensioner til vores 5,6 millioner medlemmer. Det sker ved at afdække renterisikoen på pensionerne – en afdækning, der også gennem 2023 virkede efter intentionen. Med investeringsporteføljens positive resultat og en opdatering af levetiden lagt oveni, endte året med en sund udvikling i bonusevnen.

– ATP står et godt sted. Vores investeringsportefølje gav et fornuftigt resultat i 2023 efter store udsving i både positiv og negativ retning i årene forinden. Vi er tro imod vores investeringsstrategi og tænker langsigtet som investor. Over tid mener vi, at vores investeringstilgang vil sikre medlemmerne dét, vi er sat i verden for: En så høj pension som muligt, når vi samtidig skal sikre, at pensionen er forudsigelig, garanteret og livslang, fortæller Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP.

Uagtet det positive resultat i både investerings- og afdækningsporteføljen i 2023 fik ATP Koncernen i 2023 et nul-resultat. Det skyldes, at ATP sidste år har implementeret og nu følger en ny regnskabsstandard (IFRS17), som har en væsentlig indvirkning på ATP’s indregning, måling og præsentation af pensionsforpligtelserne. Fordi ATP’s formue og afkast tilhører medlemmerne, har ATP ikke en egenkapital. I overensstemmelse med IFRS 17 er ATP’s resultat efter overførsel til bonuspotentialet derfor 0 kroner, hvilket det ifølge IFRS 17 altid vil være.

I plus på både obligationer og aktier … Investeringsporteføljen gav i 2023 et afkast før omkostninger og skat på 5,7 milliarder kroner, som efter omkostninger svarer til 5,5 pct. i forhold til bonuspotentialet. Set over året som helhed kom de største positive bidrag fra investeringer i stats- og realkreditobligationer med et afkast på 4,9 milliarder kroner og i børsnoterede aktier med et afkast på 4,5 milliarder kroner, mens negative bidrag kom fra beholdningen af inflationsrelaterede instrumenter med et afkast på -2,3 milliarder kroner og fast ejendom med et afkast på -2,2 milliarder kroner.

– Som hele Danmarks pensionskasse med 5,6 millioner medlemmer, hvoraf mange får deres eneste garanterede og livslange pension fra os, er ATP leverandør af økonomisk tryghed. Det betyder noget for rigtigt mange mennesker, at ATP har en robust økonomi – for med den i ryggen kan vi hæve den pension, vi udbetaler til danskerne. Det var vi i stand til at gøre endnu engang efter 2023, så over 1 million pensionister her fra 2024 får 3 pct. højere pension fra ATP, fortsætter Martin Præstegaard.

ATP skal sikre udbetalingen af livslange og garanterede pensioner til alle vores medlemmer. Derfor afdækker vi renterisikoen på pensionerne, hvilket også i 2023 virkede efter hensigten. Samtidig gav investeringsporteføljen, der investerer ca. 20 pct. af formuen, et positivt afkast, der sammen med bl.a. opdatering af medlemmernes forventede levetid bidrog til en svagt stigende bonusevne, som er på niveau med gennemsnittet over de seneste 10 år.

Bonusevnen giver et godt udtryk for sundhedstilstanden i ATP – den viser forholdet mellem ATP’s bonuspotentiale (frie midler) på den ene side og forpligtelserne over for medlemmerne på den anden side. Det er bonusevnen og dermed ATP’s økonomiske polstring, der med mellemrum giver plads til at forhøje pensionerne. ATP’s bonusevne har ligget stabilt ml. 15-20 pct. de seneste 10 år uanset investeringsresultatets størrelse og renternes bevægelse.

Dette års opdatering af levetid medførte en overførsel fra pensionsforpligtelserne til bonuspotentialet på 1,9 milliarder kroner svarende til 0,3 pct. af værdien af pensionsforpligtelserne. Overførslen er et udtryk for en justering af levetidsforventningerne som følge af udviklingen i den faktiske levetid i det forgangne år. Bonusevnen var efter årets bonustilskrivning på 17,1 pct. ved udgangen af året og understreger, at ATP’s økonomi er robust.

aktier børsen kurser
Fremgang for ATP  og flere penge til pensionisterne … (Foto: Pixabay)

Læs også: Levealderen stiger i Danmark

Nu kan et stærkt klimavåben komme i brug

Ny politisk aftale betyder ifølge Green Power Denmark, at energi- og forsyningsselskaber for alvor kan tage et stærkt klimavåben i brug og gå videre med planer om at investere i de anlæg, der skal fange CO2 fra blandt andet kraftværkerne.

Energi- og forsyningssektoren kan fange op mod 9,1 millioner tons CO2 om året i 2030, som enten kan blive lagret eller anvendt til grønne brændstoffer. Det svarer til 2/3 af det samlede potentiale for fangst af drivhusgasser. En ny politisk aftale baner vejen for, at det potentiale kan blive til virkelighed.

Ifølge Green Power Denmark kan energi- og forsyningsselskaberne nu gå i gang med at foretage de store investeringer i de anlæg, der skal fange den CO2, som kommer op af skorstene på blandt andet kraftvarmeværkerne.

– I klimakampen er vi nødt til at tage alle våben i brug. Et af dem er fangst af CO2, som vi enten kan lagre eller anvende. Den her politiske aftale sikrer den nødvendige klarhed om finansiering og regulering, så energi- og forsyningsselskaberne nu kan gå videre med deres planer for CO2-fangst og indfri det store klimapotentiale. Det skal regeringen og partierne bag aftalen have stor ros for, siger Martin Dam Wied, afdelingschef for det termiske område i Green Power Denmark.

Aftalen fastsætter rammerne for, hvordan energi- og forsyningsselskaberne kan finansiere anlæggene. Det bliver muligt for selskaberne at indregne de sparede omkostninger, der måtte være til køb af CO2-kvoter og salg af kreditter fra den fangede CO2 samt salg af CO2 til brug i grønne brændsler.

Derudover skaber aftalen klarhed om, hvordan helt eller delvist kommunalt ejede forsyningsselskaber skal indgå i projekter om CO2-fangst. Konkret handler det om, hvordan selskaberne skal finansiere og indregne den risiko, der måtte være forbundet med projekterne, og hvordan forbrugerne er stillet i den sammenhæng.

– Det er vigtigt, at politikerne holder fast i, at omkostningerne til CO2-fangst ikke væltes over på varmekunderne – heller ikke på frivillig aftalebasis. Det skal ikke være forbrugerne i de enkelte selskaber og fjernvarmenet, som betaler for den samfundsmæssige gevinst, der er ved at fange CO2. Det skal finansieres delvist offentligt og delvist via anden kapital, forklarer Martin Dam Wied.

Green Power Denmark opfordrer regeringen og Folketinget til fremadrettet ikke kun at have fokus på at lagre den CO2, der bliver fanget. Den såkaldte biogene CO2, der blandt andet kommer fra biomassefyrede kraftvarmeværker og biogas, kan nemlig anvendes som en vigtig ingrediens i produktionen af grønne brændstoffer til fly og skibe.

– Hvis vi lykkes med at kombinere CO2-fangst med både lagring og anvendelse, kan Danmark blive foregangsland på endnu et grønt våben, som verden vil efterspørge i klimakampen, siger Martin Dam Wied.

kløver firkløver klima natur grøn miljø
Nu kan et stærkt klimavåben komme i brug … (Foto: Unsplash)

Læs også: Der skal en stærkere international klimaindsats til

Danskere får beslaglagt lønnen efter nye gældsregler

Skatteminister Jeppe Bruus (S) svarer nu på historierne om, at Gældsstyrelsens nye måde at trække penge over lønnen har skabt store problemer for flere danskere. For ifølge Gældsstyrelsen er der allerede sendt varselsbreve ud til 130.000 borgere, som i forvejen betaler af på deres gæld.

Hundredetusindvis af danskere har modtaget et varselsbrev fra styrelsen, hvor de bliver oplyst om, at de vil få beslaglagt en del af deres løn, efter skatten er betalt.

Flere danskere oplever nemlig, at de har svært ved at få budgettet til at hænge sammen – og foreninger, der tilbyder gældsrådgivning, kan ikke følge med de mange henvendelser. Dette er et problem i og med formålet med de nye regler ellers var at sikre, at folk der har en høj indkomst, trækkes en større del, mens folk med lav indkomst trækkes en mindre del., siger han. Og han understreger også, at det skal kunne hænge sammen, hvorfor man også kan lave en aftale med Gældsstyrelsen, hvis det ikke er tilfældet. Og han forklarer videre, at de har set eksempler på folk med meget høje indkomster, stort hus og stor bil og alt muligt andet, som ikke har betalt deres gæld til det offentlige, hvilket ikke er retfærdig. Dette forklarede ministeren til TV 2 mandag.

Gældsstyrelsen har med de nye regler, der kom i efteråret fået mulighed for at tage op til 60 procent af nettoindkomsten hos borgere, der skylder penge til det offentlige – også selvom man i forvejen afdrager på gælden. Til Politiken har Gældsstyrelsen oplyst, at der er sendt varselsbreve ud til 130.000 borgere, som i forvejen betaler af på deres gæld, men ikke hvor mange der er sendt ud i alt. I brevet står der blandt andet, at man har 14 dage til at indsende et budget, der kan overbevise Gældsstyrelsen om, at man ikke har råd til at få trukket så meget i sin indkomst for at få det ændret.

penge pengesedler
Danskere får beslaglagt lønnen efter nye gældsregler … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Feriepengene venter på danskerne

Standset uden kørekort med bilen fuld af stjålet metal

Natten til i fredags klokken 03.12 blev Østjyllands Politi kontaktet af kolleger fra Sydøstjylland, som havde standset to mænd på henholdsvis 53 og 24 år i Hørning.

Da betjentene bad om at se kørekortet på den 53-årige mand, som kørte bilen, kunne han ikke efterkomme det – han var nemlig tidligere blevet frakendt kørekortet. Nummerpladerne på bilen svarede desuden ikke til køretøjet, og bilens bagagerum var fyldt med metalskrot.

Ved nærmere samtale fortalte de to mænd, at de havde stjålet metalskrottet fra en genbrugsplads i Hasselager, hvor de var kravlet igennem et hegn, og de blev derfor hentet og kørt med på stationen i Aarhus sigtet for hhv. tyveri fra genbrugsstationen og kørsel i frakendelsestiden.

Da den 53-årige var standset under kørsel i frakendelsestiden flere gange tidligere, blev hans bil desuden beslaglagt.

kørsel, kørekort, bil,
Standset uden kørekort med bilen fuld af stjålet metal … (Foto: Unsplash)

Læs også:

Dagens video: Prins Harry udtaler sig

· Mere fra samme kategori ·