Læs også:

Close
sport løb løbesko

NEWS: Idrætsdeltagelsen på vej op efter corona

Nyheder  | 

Idrætsdeltagelsen på vej op efter corona · Mand udvist for vanvidskørsel · EU støtte til udvidelse af infrastruktur ved København Lufthavns Station · Psykisk syge og borgere med handicap fastholdes i forkerte tilbud · Dagens video: Den vilde natur

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Idrætsdeltagelsen på vej op efter corona

Nyeste undersøgelse af danskernes sports- og motionsvaner viser, at idrætsdeltagelsen er på vej op efter en kraftig nedgang under corona. Der mangler dog et sidste ryk for at få danskerne til at motionere på niveau som før corona, og det arbejde er godt i gang, lyder det fra de to idrætsorganisationer DIF og DGI, der arbejder sammen om at få flere danskere til at bevæge sig.

Det var svært at tage sig sammen til at få dyrket motion, da coronaen i Danmark buldrede afsted, foreninger og træningscentre var lukket, og samværet med andre, der kunne hanke op i os, var minimalt. Men nu ser det ud til, at mange danskere har fået vendt skuden; mange flere end tidligere kommer nemlig afsted igen og får dyrket idræt. Den nyeste undersøgelse af danskernes sports- og motionsvaner under coronacrisen fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) viser nemlig, at idrætsdeltagelsen er vokset fra 54 pct. i april til 62 pct. i oktober 2021.

I takt med, at foreningsidrætten er åbnet op, er andelen af voksne, der dyrker idræt i en forening steget fra 9 pct. i april til 19 pct. i oktober 2021. I Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Nordea-fonden og TrygFonden har man gjort en stor indsats for at få danskerne tilbage i idrætstøjet, blandt andet med genstarts-kampagnen ‘Vi holder en plads til dig’. Formålet var at få tidligere medlemmer tilbage i fællesskabet og invitere nye indenfor:

– Så glædeligt at se, at medlemmerne i stort omfang er vendt tilbage til vores idrætsforeninger. Vi har lagt os i selen for at gøre både børn, unge og voksne opmærksomme på, at de er så velkomne hos os igen, og vi har i foreningerne arbejdet hårdt for netop at være klar til at byde nye og tidligere medlemmer velkomne, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Der er stadig et stykke vej endnu. Selvom idrætsdeltagelsen har bevæget sig op ad kurven, så er idrætsdeltagelsen stadig ikke på samme niveau som før coronakrisen. Her var andelen af idrætsaktive på 65 pct.

– Der ligger et vigtigt arbejde foran os for at få flere danskere til at dyrke idræt. Vi skal både have den sidste del af dem, der var idrætsaktive før corona, med igen, men de skal også tage deres venner, naboer og familiemedlemmer med til idrætsforeningen, så vi sammen kan sikre os, at Danmark bliver verdens mest idrætsaktive befolkning, slutter Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Udover kampagner, som skal give danskerne et kærligt puf, så tilbyder Bevæg dig for livet også konkrete anbefalinger til hvilken idræt man kan dyrke, alt efter interesse.

Om undersøgelsen:

Det er Idrættens Analyseinstitut (Idan), der i løbet af 2020 har lavet tre undersøgelser af, hvordan coronakrisen påvirkede danskernes idrætsliv. Den første blev lavet under nedlukningen i foråret og de to næste i juni og september.

Disse undersøgelser blev fulgt op i februar 2021 og igen i april, hvor idrætsaktiviteter- og faciliteter gradvist blev genåbnet. Den seneste undersøgelse er gennemført i perioden 1. -8. oktober 2021, omkring en måned efter at alle coronarestriktioner blev ophævet.

sport løb løbesko
Danskerne motioner atter … (Foto: Unsplash)

Læs også: Derfor er 10.000 skridt det magiske motionstal

Mand udvist for vanvidskørsel

30-årig mand udvist i 12 år og idømt 1 år og 9 måneders fængsel for hashpåvirket vanvidskørsel, som medførte en alvorlig trafikulykke i Ballerup.

Den 30-årige mand var tiltalt for at have kørt mellem 103 og 122 km/t på en vej i Ballerup, hvor man makismum må køre 50 km/t. Med høj hastighed påkørte han en forankørende bilist, som blev alvorligt kvæstet med blandt andet hjertestop og brækket ryg. Under ulykken var den 30-årige påvirket af hash og var på grund af sygdom meddelt et lægeligt kørselsforbud. Efter ulykken blev han anholdt af politiet, og i den forbindelse talte han nedsættende og truede en af politifolkene.

Retten vurderede, at den 30-årige havde overtrådt et større antal paragraffer i straffeloven og færdselsloven – og derfor blev den 30-årige idømt et år og ni måneders fængsel og udvist af Danmark i 12 år, da dommen faldt i går.

– At sætte sig bag rattet og køre så hurtigt, når man er er påvirket af hash og ovenikøbet har fået at vide af sin læge, at man ikke må køre, er det netop vanvittigt. Når ens vanvidskørsel så ender i en alvorlig trafikulykke, så er det helt på sin plads at straffen er hård, siger anklager Robert Rafn.

Bilen som den 30-årige kørte i blev konfiskeret. Efterfølgende blev sagen anket til landsretten.

dom dømt retten
Yngre mand udvist for vanvidskørsel … (Foto: Unsplash)

Læs også: Frakendt kørekort for evigt

EU støtte til udvidelse af infrastruktur ved København Lufthavns Station

Sund & Bælt har netop sikret sig støtte fra EU’s Agency for Klima, Infrastruktur og Miljø, CINEA, til den indledende del af den planlagte udvidelse af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station i Kastrup på op til 4 millioner Euro. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet af begge parter. Støtten tildeles konkret til planlægning og projektering af projektet, der skal forbedre kapaciteten på jernbanen.

Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt derfor infrastrukturen omkring Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane frem mod åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 2029, hvor der forventes en øget trafik af især godstog på banen.

– Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens opbakning til den samlede transportkorridor, der ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa. Her spiller strækningen en vigtig rolle i at kunne understøtte den grønne omstilling af transportsektoren og etableringen af en grøn transportkorridor med en fuldt elektrificeret jernbane, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Udvidelsen omfatter to ny perroner med en integreret passager transferløsning til lufthavnen og tilpasning af spor og sporskifter. De to nye perroner bygges ved jernbanesporene nord for lufthavnens Terminal 3 mellem hoteller og motorvej. Sammen med de to eksisterende perroner under lufthavnens terminal 3 og nye sporskifter, skabes der mulighed for at øge kapaciteten for sporene og dermed flere tog til tiden.

Udvidelsen af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station forventes at kunne tages endeligt i brug ultimo 2025 til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.

Læs mere om projektet på Sund & Bælts hjemmeside her.

Fakta om CINEA:

CINEA blev etableret i 2021 og spiller en central rolle i at understøtte EU’s ‘Green Deal’ ved at implementere EU-programmer, relateret til klima, infrastruktur og miljø. I denne pulje finder man bl.a. Transport Infrastructure (CEF), hvorfra støtten til infrastrukturen ved Kastrup Station er tildelt.

CEF programmerne bidrager til implementeringen af et Transeuropæisk transport Netværk (TEN-T) ved at finansiere nøgleprojekter, der opgraderer infrastruktur og fjerner eksisterende flaskehalse og samtidig promoverer bæredygtige og innovative løsninger på tværs af medlemslande og transportformer.

sund og bælt københavns lufthavns station
Der kommer støtte fra EU til København Lufthavns Station …  (Foto: PR)

Læs også: Afgørende historisk sejr for dyrevenner i EU

Psykisk syge og borgere med handicap fastholdes i forkerte tilbud

Er en person med handicap eller psykisk lidelse først visiteret til for lidt eller forkert hjælp, er det næsten umuligt at få rettet op på fejlen. Den markante melding lyder fra de ansatte, som hver dag arbejder tæt med borgerne.

Rigtig mange borgere med psykiske problemer eller handicap bliver viseret til alt for lidt hjælp eller et helt forkert botilbud. Men har kommunen først truffet en beslutning, er det rigtig svært at få revurderet sagen og visiteret borgeren til den relevante hjælp og støtte. Sådan lyder erfaringen i en spørgeskemaundersøgelse, som FOA har gennemført blandt knap 1.400 ansatte på bosteder og i døgninstitutioner.

Helt konkret oplever mere end hver tredje ansatte, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad er visiteret til den rette mængde støtte. Samtidig anfører hver syvende ansatte, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad er visiteret til det rette botilbud.

Undersøgelsen får de to sektorformænd i FOA, Torben Hollmann og Kim Henriksen til at komme med en opsang til kommunalpolitikerne.

– Det er et eklatant svigt af sårbare borgere. Man kunne have den grimme mistanke, at man fra kommunernes side forsøger sig med den billigste løsning først, mere end at man tager afsæt i den enkelte borgers behov, og det skal der gøres op med. Det er alligevel som at tisse i bukserne i frostvejr, når man visiterer en borger forkert, for borgeren bliver bare dårligere og dermed ”tungere” af det, forklarer formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann.

Ifølge hver sjette ansatte er kun halvdelen eller endnu færre af borgerne visiteret til det rette botilbud. Og er borgeren først én gang visiteret til for lidt eller forkert hjælp og støtte, er det enten ”svært” eller ”rigtig svært” at få ændret situationen for den udsatte, melder et flertal.

– Det skal alle, der lige nu stiller op til kommunalvalg vide: At der her er et forsømt område, der skal tages hånd om. Vi kan ikke have et system, som først sætter borgere i forkerte og utilstrækkelige tilbud, og dernæst fastholder dem der. Det nytter ikke, man står urokkeligt fast på forkerte beslutninger. Ud over, at man kan have ramt ved siden af skiven i første hug, kan borgerens situation ændre sig. Vi skal være i stand til at skræddersy de rette forløb til den enkelte, fortsætter formand for Pædagogisk Sektor Kim Henriksen.

Mistanken om, at der ligger en presset økonomi bag den rigide sagsbehandling og de utilstrækkelige tilbud er nærliggende. Alene inden for det seneste år har hver anden ansatte en eller flere gange oplevet, at en betalingskommune har afvist at give en borger den hjælp og behandling, som den ansatte ellers anbefaler på baggrund af borgerens sygdom eller handicap.

Undersøgelsen er en del af en større spørgeskemaundersøgelse, som afdækker en lang række udfordringer på det specialiserede socialområde. Netop nu afventer FOA en evaluering af det specialiserede socialområde, som Socialministeriet står bag. Evalueringen skal danne grobund for en ny indretning af området.

– Vi kan allerede nu pege på flere forslag til forbedringer, og der er i hvert fald tydeligt brug for at få genetableret den specialisering af tilbud, vi tidligere har haft på området, så den enkelte borger kan få det rigtige tilbud og ikke bare et tilbud, slutter Torben Hollmann.

Læs den samlede rapport her.

pige ked trist vindue (Foto: Unsplash)
Psykisk syge og borgere med handicap fastholdes i forkerte tilbud … (Foto: Unsplash)

Læs også: Min kamp mod systemet

Dagens video: Den vilde natur

· Mere fra samme kategori ·