Læs også:

Close
skov træer

NEWS: Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur

Nyheder  | 

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur · Tre sigtet for hærværk i Varde · Det er bankers og forbrugslånsvirksomheders ansvar, at forbrugslån ikke knækker kunden · Coop-kunder kan nu samle mærker til store rabatter på FDB Møbler · To unge mænd sigtes for vold af særlig karakter · Dagens billede: Victoria Secret hemmeligheder

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur

Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove.

Når du frem over går tur i vores fælles statsskove, kan du se frem til en ægte, vild naturoplevelse. Med forslaget til den største udpegning af urørt skov til dato bliver 385 statsskove nemlig urørte, og det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter – alt det, der giver skovene liv.

Udpegningen på cirka 30.000 ha svarer til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på godt 55.000 hektar altså mere end en fordobling.

– Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 mio. kr. på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur. I de urørte skove vil der komme en masse variation med døde træer, flere gamle træer, lysninger og skovmoser. Skovene bliver dermed et sted, hvor en masse truede og sjældne arter kan finde levesteder at boltre sig på, og hvor vi alle sammen kan få store natur- og friluftsoplevelser. Når vi stopper skovdriften i de urørte skove, har vi taget hensyn til træindustrien ved at lave en overgangsordning i forhold til leverancer fra statens skove. Samtidig igangsætter vi en ny kortlægning af biodiversitet i private skove i forhold til den private skovsektors omstilling af værdikæden, siger miljøminister Lea Wermelin.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, som regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 millioner kroner til blandt at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Skovene, der bliver gjort urørte, ligger især i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Det drejer sig primært om gamle løvskove, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Som en del af naturgenopretningen vil der blive fjernet og solgt en del af de ikke-hjemmehørende træer, fortrinsvis nåletræer, for at give mere plads til den hjemmehørende natur i form af skovenge, -moser og hjemmehørende træer og buske.

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode. Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Som en del af overgangsordningen gennemføres også en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer, også kaldet § 25-skov. Kortlægningen kan være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove.

Nogle af aftaleparterne udtaler:

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre udtaler:

– Jeg glæder mig allerede til at komme ud og besøge de urørte skovområder og følge udviklingen i det lokale dyre- og planteliv. Det bliver et kæmpe eventyr for alle naturglade danskere. Det er virkelig en fantastisk tid for dansk natur og alle os, der elsker den.

Kasper Roug, miljøordfører for Socialdemokratiet udtaler:

– Nu får danskerne 30.000 hektar ny urørt skov, som skaber endnu flere vilde naturoplevelser, og som giver naturen den plads, den har brug for. Men arbejdet er ikke gjort alene ved at sende den kommercielle motorsav på pension. Hvis vi hurtigt vil se resultater for naturen, er det også nødvendigt med naturgenopretning.

Forslaget til den nye udpegning af cirka 30.000 hektar urørt skov forventes at blive sendt i høring inden for de kommende to uger.

Se en liste over alle de foreslåede urørte skove på mim.dk.

Fakta: Tal for urørt skov

  • De nye udpegninger af urørt skov sker som led i aftale om Natur- og Biodiversitetspakken, som regeringen og aftaleparterne bag finanslov 2021 har indgået.
  • Det drejer sig om 385 statsskove, primært gamle løvskove, i det østlige Danmark inklusiv Jyllands østkyst, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter tilknyttet skovene er størst.
  • De 30.000 hektar ny urørt skov er mere end en fordobling af det nuværende areal med urørt statsskov, og svarer til et område, der er tre gange så stort som Københavns Kommune.
  • Et par af de store udpegninger er Store Dyrehave nord for København og Nørreskoven på Als. Udvalgte ældre skove med en høj andel af hjemmehørende træarter i Vest- og Midtjylland indgår også i den nye udpegning, ligesom der indgår enkelte nåletræsplantager. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af det eksisterende areal med urørt skov.
  • Nyere statslige egentlige skovrejsningsområder plantet på agerjord efter cirka 1980 er udeladt, da de ikke har samme biodiversitetsværdi eller potentiale.

Fakta friluftsliv:

  • Med udpegningen af ny urørt skov vil skovene blive mere diverse og artsrige. Friluftslivet i skovene vil på den måde blive styrket gennem muligheden for flere unikke naturoplevelser.
  • Der ændres ikke på reglerne for friluftsliv i de urørte skove. Friluftsliv vil fortsat være tilladt efter de almindelige regler for friluftsliv i statsskov.
  • Den rekreative infrastruktur som skovveje, stier, mountainbikespor og ridespor vil kunne forvaltes som hidtil med løbende vedligehold, udvikling og tilpasning. Ligesom det fortsat er muligt at vedligeholde eksisterende friluftsfaciliteter og opføre nye.
  • På de arealer, hvor der kommer græssende dyr i den urørte skov, vil hegn og græsning blive tilpasset, så der tages hensyn til friluftslivet.
skov skove miljøministeriet
Der kommer endnu mere vild natur i Danmark nu … (Danmarkskort: Miljøministeriet)

Læs også: Danskerne kæmper for biodiversitet

Tre sigtet for hærværk i Varde

Syd- og Sønderjyllands politi fik god hjælp af borgerne til at finde frem til tre formodede gerningsmænd til groft hærværk i Varde, og Syd- og Sønderjyllands Politi har nu sigtet tre unge mænd for i alt 48 tilfælde af groft hærværk i Varde i sommer. En lang række biler fik i juli og august smadret ruder, skåret dæk op og mange ridser i lakken.

Politiet fik god hjælp fra offentligheden i efterforskningen. En borger gjorde politiet opmærksom på et vidne, der i en Facebookgruppe havde beskrevet sine oplevelser en tidlig morgen. Vidnet havde hørt en rude blive knust lidt før klokken fem en morgen og gik efterfølgende ud for at undersøge, hvad der var sket. Vidnet så en af de unge mænd og kunne give politiet en god beskrivelse af gerningsmanden og hans rute.

Oplysningerne hjalp politiet og førte den 5. oktober til en sigtelse af en 22-årig mand fra Varde. Han sigtes for 48 forhold. Kort efter blev en 18-årig mand fra Vejle sigtet i 21 af sagerne og en 27-årig mand fra Esbjerg i 13 af forholdene.

De tre mænd kan forvente et retligt efterspil og et erstatningskrav på over 100.000 kroner.

bil forrude smadret
Tre unge mænd sigtet for hærværk mod biler … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiet indfører nattelivszoner i Aarhus og Randers

Det er bankers og forbrugslånsvirksomheders ansvar, at forbrugslån ikke knækker kunden

Når banker eller en forbrugslånsvirksomheder vurderer en kundes kreditværdighed, skal vurderingen baseres på dokumenterede oplysninger og kundens individuelle forhold. Finanstilsynet har undersøgt, hvordan tre virksomheder, der yder forbrugslån – Nordea Finans, Ekspres Bank og Basisbank – vurderer deres kunders kreditværdighed. Alle tre får påbud, fordi deres kreditværdighedsvurderinger ikke er gode nok.

Finanstilsynet holder løbende øje med, hvordan banker og forbrugslånsvirksomheder håndterer opgaven med at kreditværdighedsvurdere en kunde, inden kunden kan optage et lån. I foråret 2021 udgav Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden en vejledning, som skal bidrage til at skabe klarhed om kravene. Finanstilsynets aktuelle påbud til tre virksomheder viser, at tilsynet med långivernes procedurer stadig er vigtigt for at sikre forbrugeren mod at stifte gæld, som forbrugeren ikke har råd til.

– Kreditværdighedsvurderingen er sikkerhedsbommen, som långiveren kun må hæve, hvis kunden har råd til at afdrage på gælden. Den vurdering skal laves individuelt og på baggrund af fyldestgørende oplysninger. Antagelser og statistiske gennemsnit er ikke nok, forklarer kontorchef Ulla Brøns Petersenfra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Kreditværdighedsvurderinger skal beskytte kunden – ikke virksomheden. Vejledningen fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden påpeger, at det altid er långiverens ansvar at vurdere, om kundens rådighedsbeløb er tilstrækkeligt stort til at kunne rumme afdrag og omkostninger på et lån, så kunden har en reel mulighed for at betale lånet tilbage. Vejningen indeholder blandt andet pejlemærker for, hvor stort kundens rådighedsbeløb bør være i forskellige situationer.

– Kreditværdighedsvurderingen skal beskytte forbrugeren mod at knække ryggen på forbrugsgæld. Formålet med vurderingen er ikke at afdække, hvilken tabsrisiko kunden udgør for långiveren. Men vi ser desværre, at der kan være en businesscase i, at man giver lån til flere kunder, der har et lille rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er stort nok til at långiveren kan sikre sig en indtjening gennem renter og gebyrer, men samtidig så lille, at lånet kan blive svært for kunden at afdrage, slutter kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Finanstilsynet har undersøgt Nordea Finans, som blandt andet tilbyder billån via Nordea.dk, samt forbrugslånsbankerne Ekspres Bank og Basisbank. I sommeren 2019 gav Finanstilsynet påbud til Ekspres Bank og Basisbank om at foretage kreditværdighedsvurderinger i overensstemmelse med kreditaftaleloven. Ekspresbank blev efterfølgende politianmeldt i december 2020.

Undersøgelserne fører til følgende påbud:

Ekspres Bank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder:

‘Altid skal vurdere låntagers kreditværdighed på baggrund af dokumenterede oplysninger om låntagers faktiske indtægter, faste udgifter og gældsforhold’.

Basisbank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder:

‘I alle tilfælde at foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger og ikke undlade at indhente dokumentation for en del af låntagers udgifter’.

Nordea Finans Danmark A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder:

‘At foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger’.

‘Alene at anvende indkomst for den eller de personer, der hæfter for lånet, som grundlag for vurderingen’.

‘I alle tilfælde at foretage en individuel vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkelig til, at låntager kan servicere lånet’.

penge lån kviklån
Finanstilsynet forklarer, at det er bankers og forbrugslånsvirksomheders ansvar, at forbrugslån ikke knækker kunden …  (Foto: Unsplash)

Læs også: Nu er dyre kviklån forbudt

Coop-kunder kan nu samle mærker til store rabatter på FDB Møbler

For første gang nogensinde bliver det muligt for kunderne i SuperBrugsen, Kvickly, Dagli´Brugsen, Irma og Coop.dk at købe en række af FDB Møblers klassikere – og nogle helt nye designs – med store rabatter ved at samle mærker fra deres indkøb.

FDB Møbler er for første gang i sin historie gået ind i en samlemærkekampagne i samarbejde med Coop.

– Vi gør det for at markere, at vi er kommet så langt med vores bæredygtighedscertificering, at vi kan kalde os Danmarks mest ansvarlige møbelvirksomhed. Derfor vil vi gerne give Coop-kunderne denne unikke mulighed, så endnu flere lærer os at kende, udtaler adm. direktør Ole Kiel, FDB Møbler.

Alle varer, der er med i samlemærkekampagnen, har markedets mest ambitiøse miljøcertificering, det fælles nordiske mærke, Svanen. Målet er, at hovedparten af vores produkter i 2025 skal være Svanemærket. Alt træ har fra starten været FSC certificeret. FDB Møbler er det første brand i Danmark der har haft alt træ FSC-certificeret. Desuden arbejder FDB Møbler hver dag på at reducere deres Co2 udslip.

Blandt de varer man kan købe med store rabatter er J45-stolen, J52-stolen og J27-skamlen tegnet af den første leder af FDB Møblers tegnestue, arkitekten Børge Mogensen. Andre designs er en række klassikere fra Poul M. Volther.

Herudover er der udviklet nogle helt nye varer. Det drejer sig ikke mindst om en serie håndklæder, Kirkeby, skabt af tekstildesigner Gitte Lægård. Det fine grafiske mønster i Kirkeby er inspireret af fletstrukturen i Jørgen Bækmarks ikoniske spisebordsstole. De er vævet af 100 procent økologisk bomuld.

FDB Møbler blev grundlagt i 1942 og blev relanceret i 2013. Siden er det gået stærkt i kraft af en fornyet stor interesse for både klassikere og de nye designs. I dag er der 10 selvstændige FDB Møbler-butikker (hvor man også får samlemærker i kampagneperioden), 50 forhandlere i Danmark og en stærkt voksende eksport.

Samlemærkekampagnen varer fra 21. oktober til og med 18. februar 2022. Man får et samlemærke for hver 50 kroner, man køber. Man får automatisk mærker, når man anvender Coop Appen eller får scannet sit Coop-kort ved kassen. Samlemærkerne kan indløses til og med den 3. marts 2022.

j27 skammel fdb møbler
J27 skamlen er et af de FDB-møbler, du kan få rabat på … (Foto: PR)

Læs også: Indret med bløde former

To unge mænd sigtes for vold af særlig karakter

Østjyllands Politi fremstillede tirsdag  i Retten i Randers to mænd på henholdsvis 18 og 20 år. De sigtes for vold og vold af særlig farlig karakter ved mandag aften klokken 20.15 på Tingvej i Horslet at have overfaldet en 17-årig dreng ved at vælte ham omkuld og sparke ham flere gange i ansigtet og på kroppen.

De er desuden begge sigtet for ulovlig tvang og frihedsberøvelse af den 17-årige dreng ved efterfølgende at have tvunget ham til at udlevere sin mobiltelefon og truet ham til at følge med dem. Den 20-årige er desuden sigtet for tre tilfælde af vidnetrusler, dels mod den 17-årige dreng og dels mod tilstedeværende vidner til overfaldet, ved verbalt at true med vold og deslige, hvis de blandede sig eller kontaktede politiet.

knytnæve vold
To mænd er sigtet for vold af særlig karakter … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ung mand sigtet for tricktyveri og datebedrageri

Dagens billede: Victoria Secret hemmeligheder

· Mere fra samme kategori ·